Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Giảng Đường - 2013

Giảng đường A (hay 1?) gần hiệu bộ.

bây giờ có máy lạnh mát mẻ rồi,
dạy bằng tiếng anh nửa chứ


Lớp học bên Nha. 4 người một bàn! ngồi có nửa mông, hic

Add captionĐăng nhận xét