Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Y79Đ họp mặt tại Chateau 11/24/2014

Họp mặt tại Chateau 11/24/2014
(photo courtesy of Le Nga)