Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

Tấm hình tổ 27, 2 bạn gái còn lại là Thu Hà và Thu Hải.

Hình Đà Lạt có ng` nhà của Thu Ba với Ngọc Loan.

Mỹ Hạnh gửi.


Đăng nhận xét