Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Y79Đ tại Dinh Độc Lập

Hoàng Lan gởi hình chụp tại dinh Độc Lập, có thầy chủ nhiệm Trần Bình Trọng. Các bạn có nhận ra hết mọi người trong hình không? Các bạn có nhớ năm nào không? 1983, 1984?Đăng nhận xét