Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

y79Đ tại BV Chợ Rẩy - circa 1985

(photo courtesy of Lam Anh Minh) 


Không có nhận xét nào: